piątek, 31 marca 2023

Aktywna Tablica 2023 r. [WNIOSKI] [TERMINY] [ZAŁOŻENIA PROGRAMU]

Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 będzie kontynuowany w 2023 roku.


Reklama Image Recording Solutions sp. z o.o.

Program ten skierowany jest do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, w tym szkół kształcących uczniów niewidomych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymają szkoły, które nie korzystały z niego w latach 2020-2022 oraz szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji na lata 2017-2019. Program obejmuje zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne.
Aktywna Tablica 2023 r. – Kwoty Dofinansowania

Każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, lub szkoła za granicą, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł. Natomiast każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, oraz każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Warto podkreślić, że szkoła może skorzystać z Programu tylko raz w latach 2020-2024. Dodatkowo, 20 sierpnia 2021 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację Programu „Aktywna tablica”, której celem było doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w Programie z uwagi na zgłaszane przez szkoły, organy prowadzące szkoły i wojewodów uwagi i zapytania.

Aktywna Tablica 2023 r. – Kto i ile płaci


Realizacja programu Aktywna Tablica będzie kosztować łącznie 361 mln 455 tys. zł. Źródłem finansowania są środki z budżetu państwa w wysokości 290 mln zł oraz wkład własny organów prowadzących, które są jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi. Wkład własny wynosić będzie 71 mln 455 tys. zł.

W roku 2023 na realizację Programu Aktywna Tablica z budżetu państwa przeznaczono 60 mln zł. Finansowanie Programu odbywa się w proporcji 80% ze środków budżetu państwa oraz 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Aktywna Tablica 2023 r. – Wkład własny


Za wkład własny uważa się: wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.

Zachęcamy szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze do zapoznania się z programem wsparcia i skorzystania z możliwości finansowej i rzeczowej. Szczegóły dotyczące warunków udziału w programie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego, wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
Aktywna Tablica 2023 r. – Terminy

W 2023 roku szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 15 maja, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja.

Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia.
Aktywna Tablica 2023 r. – Wnioski

W 2023 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:Wniosek A dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe);
Wniosek B dyrektora – dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
Wniosek C dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 7 rozporządzenia – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących;
Wniosek D dyrektora (Ministerstwa/ORPEG) – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą);
Wniosek organu prowadzącego;
Wniosek organu prowadzącego (Ministerstwa/ORPEG).

UWAGA:

Wymieniony we wnioskach sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 Rozporządzenia, muszą spełniać wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz będą spełniać warunki określone w § 2 ust. 12 Rozporządzenia.

Szkoła zrealizuje w 100 % obowiązkowe działania merytoryczne, wymagane w związku z otrzymanym wsparciem finansowym, określone w § 6 Rozporządzenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co to jest technologia VA?

Technologia VA (Vertical Alignment) to typ technologii wyświetlaczy LCD (Liquid Crystal Display), który jest powszechnie stosowany w monitor...